Presenters

 • Riya Sharma

 • Vikash Pattni

 • Parveen Adam

 • Kamal Kaur

 • Seema Sarkar

 • Nilofer Abji

 • Rajesh Dandha

 • Jamil Alibhai

 • Jasmine Postwalla

 • Shamim Allu

 • Allaudin Qureshi

Copyright © 2017. East FM Designed by: Axis One LTD